گیمرهای حرفه ای بدنبال کیبوردهایی با تنظیمات مختلف

مطالب اخیر

کیبورد (صفحه کلید)  GIGER VIGOR GK40  بهترین ترکیب بندی نور با 6 نوع

 رنگ مختلف را دارد که  LED های زیبای این کیبورد بهترین ترکیب بندی 

 نوری را به صفحه کلید کاربر نمایش میدهد .

 معمولا گیمرهای حرفه ای با کیبورد های (صفحه کلید) دیگر مشکلاتی 

مثل عمل نکردن سریع دکمه ها ، اشتباه زدن دکمه ها یا حتی در بعضی

موارد قالب کلی کیبورد و راحتی برای بازی شکایت دارند . که این مشکلات فقط برای اشتباه زدن

دکمه ها بصورت رنگ دیگر برای دکمه ها حل شده است . 

ولی این کیبورد  (صفحه کلید) بسیار قدرتمند را خود کاربر میتواند بصورت شخصی

نور های رنگی تنظیم و به 6 دسته مختلف کیبورد (صفحه کلید) را تقسیم کند .

کاربر با قرار دادن مچ دست خود بر روی پایه ی کیبورد  GIGER VIGOR GK40  

 برای تایپ یا بازی بسیار مسلط تر و راحت است . رنگ بندی LED های

این کیبورد (صفحه کلید) از نوع RGB است . 

گیمرهای حرفه ای بدنبال کیبوردهایی با تنظیمات مختلف

کیبورد (صفحه کلید)  GIGER VIGOR GK40  بهترین ترکیب بندی نور با 6 نوع رنگ مختلف را دارد که  LED های زیبای این کیبورد بهترین ترکیب بندی  نوری را به صفحه کلید کاربر نمایش میدهد . معمولا گیمرهای حرفه ای با کیبورد های (صفحه کلید) دیگر مشکلاتی مثل عمل نکردن سریع دکمه ها ، اشتباه زدن دکمه ها یا حتی در بعضی موارد قالب کلی کیبورد و راحتی برای بازی شکایت دارند . که این مشکلات فقط برای اشتباه زدندکمه ها بصورت رنگ دیگر برای دکمه ها حل شده است . ولی این کیبورد  (صفحه کلید) بسیار قدرتمند را خود کاربر میتواند بصورت شخصینور های رنگی تنظیم و به 6 دسته مختلف کیبورد (صفحه کلید) را تقسیم کند .کاربر با قرار دادن مچ دست خود بر روی پایه ی کیبورد  GIGER VIGOR GK40   برای تایپ یا بازی بسیار مسلط تر و راحت است .رنگ بندی LED های این کیبورد (صفحه کلید) از نوع RGB است .